Hướng dẫn chọn loại thẻ xác minh Paypal

Vui lòng chọn Quốc gia của acc Paypal:

Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal Việt Nam:
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal US:
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal châu Âu:
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal Nhật Bản:
Dưới đây là các loại thẻ có thể sử dụng được cho Paypal các quốc gia khác (trừ các nước đặc biệt đã nêu bên trên):