Hệ thống cần phải cập nhật zipcode của thẻ trùng khớp với zipcode trong tài khoản Ebay seller, sau đó bạn mới có thể sử dụng được thẻ. Bạn hãy điền các thông tin dưới đây:

Sau khi gửi xong yêu cầu, bạn chờ đợi web cập nhật thành công mới được sử dụng thẻ. (Kết quả quá trình cập nhật được hiển thị trực tiếp ở trang này sau khi bạn ấn nút “Cập nhật zipcode”)