Tài khoản Paypal Việt Nam mới + đã xác minh danh tính 2 bước – giao kèm docs

220.000

Tài khoản đã xác minh thẻ, chưa có giao dịch, chưa liên kết cho bất kỳ trang web nào, đã xác minh danh tính 2 bước (ID + Address). Bạn sẽ nhận được đầy đủ thông tin tài khoản Paypal + tài khoản email Outlook + cookie + SĐT (hỗ trợ nhận mã xác minh trong 10 ngày) + docs (ID + Bank statement). Quy định bảo hành: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua, đổi tài khoản mới nếu tài khoản bị limit và chưa phát sinh giao dịch nào. Không bảo hành trong trường hợp mua loại Personal & gặp limited khi nâng cấp lên Business.

Refund Reason

Giỏ hàng

Cart is empty

Tổng
₫0.00
0