Hướng dẫn nhập Cookie tài khoản Paypal

 • Ấn vào biểu tượng profile của Chrome
 • Ấn Add để tạo một profile mới
 • Đặt tên bất kỳ cho profile, sau đó ấn Done
 • Ấn vào biểu tượng extension rồi ấn ghim để Extension hiện lên (như ảnh dưới)
 • Mở file cookie mà chúng tôi cung cấp trong link Docs drive, copy toàn bộ
 • Mở trang đăng nhập Paypal, ấn vào biểu tượng Extension Cookie-Editor, ấn Import
 • Paste toàn bộ Cookie vừa copy ở trang Savetext rồi ấn vào biểu tượng Import
 • Cookie được nhập thành công, sẽ có thông báo “Cookies were created”
 • Tải lại trang và đăng nhập
 • Mở trang about:profiles ở trong Firefox, ấn Create a New Profile
   
 • Chọn Next
 
 • Điền tên tùy ý cho Profile mới, ấn Finish
 
 • Ấn "Launch profile in new browser" để mở Profile vừa tạo
     
 • Ấn Thêm
   
 • Ấn Okay
   
 • Mở file cookie mà chúng tôi cung cấp trong link Docs drive, copy toàn bộ
   
 • Mở trang đăng nhập Paypal, ấn vào biểu tượng Cookie-Editor, ấn Import
     
 • Paste toàn bộ Cookie vừa copy ở trang Savetext rồi ấn vào biểu tượng Import
   
 • Cookie được nhập thành công, sẽ có thông báo “Cookies were created”
 
 • Tải lại trang và đăng nhập